Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Wskaźniki realizacji

Ocena stopnia wdrażania zapisów Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 będzie prowadzona za pomocą wybranych wskaźników realizacji.

Zmiany w zakresie sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa łódzkiego, a tym samym stopień realizacji Celu nadrzędnego można ocenić na podstawie analizy mierników stanu zdrowia, dotyczących występowania zgonów ogółem i z powodu ich głównych przyczyn, umieralności niemowląt oraz przeciętnego dalszego trwania życia. Dla Celu nadrzędnego określone zostały wartości docelowe, które powinny zostać osiągnięte w wyniku realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej.

Wkaźniki realizacji Celu nadrzędnego - Poprawa wybranych mierników stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego.

WSKAŹNIK WARTOŚĆ ODNIESIENIA WARTOŚĆ DOCELOWA ŹRÓDŁO
 współczynnik zgonów
(na 1 tys. ludności)
 12,42
(2012 r.)
 10,00
(na poziomie średniej krajowej w 2012 r.)
 GUS
 współczynnik zgonów z powodu chorób układu krążenia
(na 10 tys. mieszkańców)
 54,0
(2011 r.)
 44,1
(na poziomie średniej krajowej w 2011 r.)
 GUS
 współczynnik zgonów z powodu nowotworów
(na 10 tys. mieszkańców)
 28,3
(2011 r.)
 24,9
(na poziomie średniej krajowej w 2011 r.)
 GUS
 przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn  70,6
(2012 r.)
 72,7
(na poziomie średniej krajowej w 2012 r.)
 GUS
 przeciętne dalsze trwanie życia kobiet  79,8
(2012 r.)
 81,0
(na poziomie średniej krajowej w 2012 r.)
 GUS
 współczynnik zgonów niemowląt
(na 1 tys. urodzeń żywych)
 4,2
(2012 r.)
 3,6
(na poziomie województwa o najniższej wartości wskaźnika w 2012 r.)
 GUS

Poza monitorowaniem stopnia realizacji celu nadrzędnego poprzez ocenę mierników charakteryzujących stan zdrowia populacji, analizowane będą działania podejmowane w ramach pozostałych celów przy pomocy mierników określonych dla każdego celu strategicznego. Wykaz wszystkich mierników stosowanych do oceny stopnia realizacji założeń Strategii przedstawiono poniżej. 

CEL STRATEGICZNY 1
Koordynacja działań w systemie ochrony zdrowia w regionie

Liczba zespołów/rad, zajmujących się problematyką z obszaru zdrowia, w których uczestniczy przedstawiciel Zarządu Województwa Łódzkiego lub Departamentu Polityki Zdrowotnej
Odsetek dokumentów/spraw skonsultowanych z Regionalną Radą Polityki Zdrowotnej
Odsetek dokumentów/spraw zaopiniowanych przez konsultantów wojewódzkich

CEL STRATEGICZNY 2

Poprawa skuteczności działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia
Opracowanie „Planu działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla Województwa Łódzkiego”
Odsetek osób uczestniczących w programach polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do liczebności populacji docelowej
Udział (w całości wydatkowanych środków na wszystkie działania profilaktyczne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) środków przeznaczonych na profilaktykę i promocję zdrowia w zakresie chorób układu krążenia
Udział (w całości wydatkowanych środków na wszystkie działania profilaktyczne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) środków przeznaczonych na profilaktykę i promocję zdrowia w zakresie chorób nowotworowych
Odsetek palaczy w województwie łódzkim

CEL STRATEGICZNY 3

Poprawa dostępności usług zdrowotnych
Opracowanie planu rozwoju podmiotów, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego
Średni czas oczekiwania na udzielenie świadczeń ambulatoryjnych w poradniach: kardiologicznej, onkologicznej, rehabilitacyjnej, geriatrycznej, zdrowia psychicznego
Nakłady na leczenie per capita w poszczególnych rodzajach i/lub zakresach świadczeń
Liczba łóżek/miejsc opieki długoterminowej i geriatrii
Liczba łóżek/miejsc na oddziałach rehabilitacyjnych

CEL STRATEGICZNY 4

Poprawa jakości usług zdrowotnych
Opracowanie planu monitorowania poziomu jakości w podmiotach, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego
Odsetek podmiotów na terenie województwie łódzkiego z certyfikatem akredytacyjnym CMJ (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia)

 

 

 

 

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


25.01.2022 17:20
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia