Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

CEL STRATEGICZNY 4.

POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH

Współczesne oczekiwania społeczne związane z systemem zdrowotnym nie ograniczają się jedynie do wprowadzania nowych, coraz lepszych technologii medycznych, ale również kładą nacisk na zapewnienie odpowiedniej i jak najwyższej jakości oraz bezpieczeństwa udzielanych świadczeń. Zapewnienie jakości to planowe i systemowe działania, które dają pewność, że świadczone usługi spełniają określone wymagania.
Jakość w podmiotach leczniczych można rozpatrywać przynajmniej na trzech płaszczyznach: jakości, którą odzwierciedlają wyniki leczenia pacjentów (liczba zgonów pooperacyjnych, zakażeń szpitalnych/powikłań septycznych/działań niepożądanych), procesu (wdrażanie systemu zarządzania jakością); i wreszcie - orientacja na jakość jest ściśle związana z orientacją na konsumenta, a jej przejawem jest satysfakcja pacjenta z udzielonych mu świadczeń.
Systemy, które wspomagają doskonalenie jakości w podmiotach leczniczych to m.in. akredytacja oraz certyfikacja. Choć samo posiadanie certyfikatu nie świadczy o wysokiej jakości usług to niewątpliwie poddanie się audytom certyfikacyjnym zwiększa prawdopodobieństwo, że jakość usług medycznych będzie zgodna z prezentowaną polityką jakości, którą deklaruje dana placówka.
Inną kwestią, którą można rozpatrywać w kategoriach zapewniania odpowiedniej jakości i warunków świadczonych usług medycznych jest konieczność spełnienia przez podmioty lecznicze licznych wymogów formalno-prawnych, dotyczących ich dostosowania infrastrukturalnego i stosownego wyposażenia.
Niezmiernie istotną kwestią, która wymaga doskonalenia w podmiotach leczniczych jest umiejętność stosowania w codziennej praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej zasad medycyny opartej na dowodach (EBM - evidence based medicine) - systemu integrującego umiejętności kliniczne, system wartości i przekonań chorego z najlepszymi z możliwych do uzyskania danymi naukowymi.

 

Cel operacyjny 4.1. Wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez stosowanie nowoczesnych technologii

Pomimo znaczących nakładów na infrastrukturę podmiotów leczniczych ponoszonych w ostatnich latach (z dużym udziałem środków europejskich) nadal problemem jest zużycie sprzętu medycznego i wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej. Dodatkowo zmieniają się wymagania płatnika świadczeń zdrowotnych w tym zakresie.
Tym samym wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług zdrowotnych. Niezbędne jest również doposażenie istniejącej infrastruktury w związku ze zwiększonym lub zmieniającym się zapotrzebowaniem na określony rodzaj świadczeń zdrowotnych.
Dodatkowo, mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości świadczeń będą realizowane działania nakierowane na wprowadzanie innowacyjnych technologii, stosowanie nowoczesnych rozwiązań, specjalistycznych procedur diagnozowania i terapii.
W związku z inwestycjami w nowoczesne technologie niezbędna może okazać się potrzeba modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury, m.in. elektroenergetycznej i teleinformatycznej. Optymalnym kierunkiem działań powinno być dostosowanie infrastruktury do potrzeb zdrowotnych populacji.
Termin realizacji: do 12. 2020 r.

 

Cel operacyjny 4.2. Wprowadzanie systemów zarządzania jakością, udział w procedurze akredytacyjnej, badania satysfakcji pacjentów

W aktualnym stanie prawnym podmioty lecznicze nie mają obowiązku posiadania certyfikatu spełnienia norm ISO ani uzyskania akredytacji. Niemniej jednak płatnik świadczeń zdrowotnych w procedurze konkursowej stosuje system dodatkowej punktacji dla podmiotów posiadających stosowne dokumenty w przekonaniu, że działania podejmowane w tym zakresie przez podmioty lecznicze mają charakter i cel projakościowy.
Poddanie się procedurze akredytacyjnej oraz podjęcie działań zmierzających do wdrożenia systemu zarządzania jakością wpłynie korzystnie nie tylko na wizerunek podmiotów leczniczych, usprawni ich organizację i funkcjonowanie, lecz przede wszystkim znajdzie odzwierciedlenie w przebiegu procesu terapeutycznego obejmującego całość opieki nad pacjentem. Aby poziom realizowanych świadczeń zdrowotnych utrzymywał się na stałym i jak najwyższym poziomie zalecanym rozwiązaniem jest systematyczne i rzetelne prowadzenie badań satysfakcji pacjentów, obejmujących bieżącą ocenę zadowolenia świadczeniobiorców za pomocą ankiet lub bezpośrednich rozmów z pacjentami.
W ramach realizacji celu zostanie opracowany plan monitorowania poziomu jakości w podmiotach, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
Termin realizacji: realizacja ciągła od 2014 r., w tym opracowanie planu monitorowania poziomu jakości w podmiotach, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego do 06.2015 r.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


20.01.2022 0:47
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia