Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

CEL STRATEGICZNY 3.

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH

Województwo łódzkie charakteryzują duże nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Wpływa na to między innymi szczególna struktura demograficzna regionu, nierównomierne rozlokowanie zasobów opieki medycznej, a co za tym idzie także świadczeń zdrowotnych, jak również uwarunkowania systemowe związane z niedostatecznym finansowaniem świadczeń zdrowotnych w niektórych zakresach.
W celu zniwelowania istniejących nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeciwdziałaniu ich pogłębianiu należy podjąć działania nakierowane na rozwój deficytowych, choć kluczowych dla regionu gałęzi opieki medycznej. Należą do nich m.in. opieka długoterminowa, opieka okołoporodowa, geriatria, onkologia, rehabilitacja, kardiochirurgia i leczenie udarów mózgu.
Oprócz mapy potrzeb dla województwa łódzkiego, przygotowywanej przez Wojewodę, Samorząd Województwa Łódzkiego opracuje plan rozwoju podmiotów leczniczych, dla których jest organem tworzącym, uwzględniający aktualne zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, a także możliwości kadrowo-infrastrukturalne jednostek.

 

Cel operacyjny 3.1. Rozwój opieki nad osobami chorującymi i zagrożonymi zachorowaniem na nowotwory

Nowotwory stanowią od wielu lat drugą pod względem częstości przyczynę zgonów w województwie łódzkim. W 2011 roku najczęściej zgłaszanymi wśród mężczyzn nowotworami złośliwymi były nowotwory oskrzela i płuc, gruczołu krokowego, inne nowotwory złośliwe skóry, pęcherza moczowego oraz okrężnicy. Spośród ogółu raportowanych nowotworów złośliwych u kobiet najczęściej zgłaszano nowotwory sutka, oskrzela i płuca, inne nowotwory złośliwe skóry, trzonu macicy oraz okrężnicy. Zgodnie z prognozami Centrum Onkologii w Warszawie zarówno liczba zachorowań na nowotwory złośliwe, jak i liczba zgonów nimi spowodowana będą rosły.
W świetle danych demograficzno-epidemiologicznych konieczna jest intensyfikacja działań nastawionych na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych (w tym edukację zdrowotną mieszkańców województwa) oraz ich coraz skuteczniejsze i szybsze leczenie.
Proces leczenia, będąc niezwykle złożonym, wymaga udoskonalania w wielu aspektach: prawidłowo funkcjonujących, przyjaznych pacjentowi poradni, niezawodnej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, profesjonalnych sal operacyjnych, nowoczesnych oddziałów szpitalnych oraz specjalistycznej i wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej.
W celu zapewnienia dostępu do świadczeń onkologicznych pacjentom spoza aglomeracji łódzkiej należy uruchomić komórki organizacyjne w innych szpitalach wielospecjalistycznych, które będą oferowały świadczenia z zakresu m.in. chemioterapii i radioterapii.
Termin realizacji: do 12. 2020 r.

 

Cel operacyjny 3.2. Rozwój systemu opieki nad pacjentami chorującymi i zagrożonymi zachorowaniem na choroby układu krążenia

Od wielu lat główną przyczyną zgonów w województwie łódzkim są choroby układu krążenia, zaś współczynnik zgonów z tego powodu na 10 tys. ludności należy do najwyższych w kraju. Spośród chorób układu krążenia najwięcej zgonów w województwie łódzkim w 2011 roku spowodowanych było chorobami naczyń mózgowych (23,5%), chorobą niedokrwienną serca (19,2%) oraz miażdżycą (16,3%).
O tym, jak poważny problem zdrowotny stanowią choroby układu krążenia w regionie świadczy także struktura hospitalizacji - od wielu lat najczęstszą przyczyną pobytu w szpitalu mieszkańców województwa łódzkiego są choroby układu krążenia - w 2012 roku odnotowano 89.711 hospitalizacji (16,29% wszystkich hospitalizacji). Do niekorzystnej sytuacji zdrowotnej w tym zakresie przyczynia się także postępujący proces starzenia się mieszkańców województwa.
Opis sytuacji demograficzno-epidemiologicznej regionu łódzkiego jednoznacznie wskazuje na konieczność intensyfikacji działań z zakresu profilaktyki (ukierunkowanych na wczesne wykrycie czynników ryzyka) i kompleksowego leczenia chorób układu krążenia, obejmującego w szczególności świadczenia kardiologiczne, kardiochirurgiczne, chirurgii naczyniowej.
Realizacja celu będzie przebiegać poprzez tworzenie nowych lub rozszerzenie bazy łóżkowej istniejących oddziałów udarowych. Kluczowe znaczenie będzie miało także uruchomienie ośrodka zapewniającego kompleksową profilaktykę oraz wielospecjalistyczną opiekę nad chorym z i po udarze.
Kolejnym działaniem zmierzającym do poprawy opieki nad pacjentem kardiologicznym będzie uruchomienie dodatkowego oddziału kardiochirurgicznego, co pozwoli na zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie oraz poprawa dostępu do zabiegów kardiologii inwazyjnej poprzez utworzenie kolejnej pracowni hemodynamiki.
Termin realizacji: do 12. 2020 r.

 

Cel operacyjny 3.3. Rozwój opieki długoterminowej i geriatrycznej

Województwo łódzkie należy do najstarszych demograficznie w kraju, co warunkuje specyficzne i ciągle wzrastające zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, przede wszystkim z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz geriatrii.
Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności województwa łódzkiego do 2035 roku będzie systematycznie maleć. W 2035 roku liczba kobiet i mężczyzn zmniejszy się o 13% w porównaniu do roku 2012.
W systemie zdrowia, w ramach opieki długoterminowej realizowane są świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (przeznaczone dla osób obłożnie i przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, u których występują znaczne deficyty w samoopiece i które wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki oraz kontynuacji leczenia) oraz z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej (dla pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby).
Według stanu na koniec 2012 roku w województwie łódzkim funkcjonowało 1.491 łóżek opieki długoterminowej (76 w oddziałach opieki paliatywnej, 1.406 w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych i 9 w jedynym w województwie, oddziale opieki hospicyjnej). Uwagę zwraca niewystarczająca liczba miejsc stacjonarnych; niezbędne jest również stworzenie stacjonarnego hospicjum.
Nakłady ponoszone na opiekę paliatywną w województwie łódzkim w przeliczeniu na jednego mieszkańca (7,49 zł) są niższe w porównaniu do średniej krajowej (8,31 zł); konieczne jest zwiększenie nakładów finansowych na opiekę paliatywną, tak aby osiągnąć minimum średni poziom krajowy.
Według danych prognostycznych Głównego Urzędu Statystycznego, osoby w wieku poprodukcyjnym w 2035 roku będą stanowić 28,8% ogółu mieszkańców województwa łódzkiego. Taka struktura demograficzna społeczeństwa powinna pociągać za sobą zmiany systemowe, które zapewniłyby osobom starszym korzystanie ze świadczeń opieki geriatrycznej. Obecnie seniorzy zmuszeni są do leczenia się, często równoległego, u wielu specjalistów, co generuje niepotrzebne koszty, zwiększa ryzyko polipragmazji i utrudnia dostęp do specjalistów osobom z innych grup wiekowych.
Aktualnie wskaźnik łóżek geriatrycznych na 10 tys. mieszkańców ogółem wynosi w województwie łódzkim 0,1 i jest niższy niż dla Polski, dla której kształtuje się na poziomie 0,2 łóżka na 10 tys. mieszkańców. Osiągnięcie średniej europejskiej tj. 2 łóżka na 10 tys. mieszkańców oznaczałoby potrzebę funkcjonowania w województwie około 500 łóżek (w 2012 roku w województwie funkcjonowało 16 łóżek geriatrycznych).
Niniejszy cel wskazuje na bezwzględną konieczność rozwoju opieki długoterminowej i geriatrycznej w województwie łódzkim poprzez rozbudowę istniejącej bazy łóżkowej. Niezbędne jest uruchomienie oddziałów/pododdziałów geriatrycznych, łóżek w zakładach opiekuńczo-leczniczych jak również rozwój opieki nad chorymi przewlekle wentylowanymi.
Dodatkowo przy planowaniu i realizacji działań na rzecz poprawy sytuacji osób starszych i niesamodzielnych należy mieć na uwadze, że obok pomocy zapewnianej w systemie zdrowotnym konieczne jest rozwijanie środowiskowych usług opiekuńczych, wspierających podopiecznego i jego opiekuna rodzinnego.
Termin realizacji: do 12. 2020 r.

 

Cel operacyjny 3.4. Poprawa dostępu do opieki rehabilitacyjnej

Analiza prognoz demograficzno-epidemiologicznych dla regionu łódzkiego (w tym między innymi wydłużenie długości trwania życia, zwiększona liczba wypadków, urazów) jednoznacznie wskazuje na zwiększające się zapotrzebowanie populacji na świadczenia rehabilitacji leczniczej. W 2012 roku funkcjonowało w regionie 1.045 łóżek o profilu rehabilitacyjnym, w tym rehabilitacji ogólnej, dziecięcej, kardiologicznej i neurologicznej.
Prowadzenie efektywnej, odpowiednio wczesnej, ciągłej i kompleksowej rehabilitacji w przypadku wielu schorzeń może przywrócić sprawność lub ograniczyć niepełnosprawność pacjenta oraz umożliwić mu satysfakcjonujące funkcjonowanie w życiu społecznym oraz zawodowym. Podjęcie działań mających na celu poprawę organizacji i zwiększenie skuteczności kompleksowej rehabilitacji, w tym przede wszystkim pourazowej, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa i zmniejszenia kosztów, jakie ponosi społeczeństwo z powodu wzrastającej liczby osób z niepełnosprawnościami.
Najpilniejsze działania, wynikające z potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa łódzkiego w obszarze opieki rehabilitacyjnej to m.in. poprawa dostępu do świadczeń rehabilitacji leczniczej w warunkach: ambulatoryjnych, ośrodka/oddziału dziennego i stacjonarnych (np. ogólnoustrojowej, pulmonologicznej, neurologicznej, mowy i słuchu oraz rehabilitacji dla dzieci i młodzieży), zapewnienie ciągłości opieki (umożliwienie korzystania z ambulatoryjnej lekarskiej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii w tej samej lokalizacji, co świadczenia stacjonarne).
W ramach realizacji celu, w pierwszej kolejności zostaną uruchomione oddziały/pododdziały: rehabilitacji neurologicznej, pulmonologicznej dla dzieci, a także zostanie wzmocniona baza rehabilitacji kardiologicznej.Spodziewane efekty proponowanych zmian to wzrost jakości udzielanych świadczeń, poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców województwa oraz racjonalizacja wydatków przeznaczonych na realizację potrzeb zdrowotnych w regionie.
Termin realizacji: do 12. 2020 r.

 

Cel operacyjny 3.5. Poprawa wybranych wskaźników w zakresie opieki nad osobami chorującymi i zagrożonymi zachorowaniem na zaburzenia psychiczne

Według szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia ponad 450 milionów ludzi na świecie cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, a do 2030 roku będą one stanowić ok. 15% wszystkich chorób.
Zaburzenia psychiczne są ogromnym obciążeniem dla osób chorych i ich rodzin; mogą powodować ograniczenie zatrudnienia, spadek wydajności pracy, często prowadzą do nasilenia zjawiska przemocy lub zachowań autodestrukcyjnych, w tym samobójczych. W krajach rozwijających się większość osób cierpiących na zaburzenia psychiczne jest zmuszona radzić sobie samemu ze swoimi obciążeniami. Sprzyja to napiętnowaniu społecznemu, a osoby chore stają się obiektem stygmatyzacji i dyskryminacji.
W celu poprawy opieki nad osobami chorującymi i zagrożonymi zachorowaniem na zaburzenia psychiczne w województwie łódzkim konieczne jest podjęcie szeregu działań m.in.: promujących zdrowie psychiczne, zapobiegających stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, dostosowujących bazę lecznictwa dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży do wskaźników, których wielkości wskazano w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom regionu odpowiedniej dostępności, kompleksowości i ciągłości opieki psychiatrycznej. Kontynuowana będzie realizacja „Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015” (RPOZP). Po okresie obowiązywania RPOZP, niezależnie od późniejszych wytycznych (wynikających np. z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego lub innych strategicznych dokumentów krajowych) Samorząd Województwa Łódzkiego będzie prowadził prace w celu m.in. zwiększenia świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych, zwiększenia skuteczności ich wczesnego wykrywania, zapobiegania stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i wprowadzenia środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej w regionie.
Termin realizacji: do 12. 2020 r.

 

Cel operacyjny 3.6. Rozwój wysokospecjalistycznej opieki okołoporodowej

Województwo łódzkie od wielu lat znajduje się wśród regionów charakteryzujących się ujemnym przyrostem naturalnym (najwyższa w kraju ujemna wartość zarówno w liczbach bezwzględnych jak i we wskaźniku na 1.000 ludności).
Przyczyną ponad połowy zgonów niemowląt są choroby i stany okresu okołoporodowego, czyli powstające w trakcie trwania ciąży matki i w okresie pierwszych 6 dni życia noworodka; wrodzone wady rozwojowe są przyczyną 34% zgonów niemowląt, a pozostałe zgony niemowląt są spowodowane chorobami nabytymi w okresie niemowlęcym lub urazami.
Poprawa jakości opieki okołoporodowej jak również rozwój medycyny prenatalnej przyczyniają się nie tylko do zmniejszenia zachorowalności i umieralności wśród niemowląt, ale także do obniżenia ryzyka występowania wad rozwojowych (tym samym zmniejszając koszty opieki nad dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi w przyszłości).
Realizacja założonego celu pozwoli na zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki okołoporodowej, a uzupełnienie niedoborów sprzętowych w placówkach oferujących świadczenia z tego zakresu pozwoli na zoptymalizowanie diagnostyki i leczenia, zapewniając kompleksową pomoc dziecku przedwcześnie urodzonemu oraz jego rodzinie.
Termin realizacji: do 12. 2020 r.

 

Cel operacyjny 3.7. Wzmocnienie infrastruktury Ratownictwa Medycznego

Za planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu ratownictwa medycznego oraz nadzór nad nim na terenie województwa odpowiada wojewoda i to on określa Wojewódzki Plan Działania Systemu. Strategia Polityki Zdrowotnej nie proponuje rozwiązań innych niż określone w planie ratownictwa dla województwa; wskazuje jedynie działania niezbędne z punktu widzenia poprawy jakości funkcjonowania jednostek systemu i jednostek współpracujących oraz bezpieczeństwa zdrowotnego ludności.
Ratownictwo medyczne to strategiczny element sprawnego systemu ochrony zdrowia. Jedną z jego zasadniczych struktur jest centrum urazowe stanowiące, zgodnie z ustawą o Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego, wydzieloną funkcjonalnie część szpitala, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie oraz kompleksowe leczenie pacjenta urazowego. Rolą centrum jest zabezpieczenie ciągłości szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowego leczenia w jednym, wysokospecjalistycznym szpitalu osób, u których wystąpiły ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała. Celem zwiększenia skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych niezbędne są działania w zakresie poprawy infrastruktury centrum polegające m.in. na modernizacji bądź przebudowie oddziałów wchodzących w strukturę centrum urazowego oraz zapewnienie niezbędnego, wysokiej jakości sprzętu i aparatury medycznej. Na terenie województwa łódzkiego od kilku lat funkcjonuje jedno centrum urazowe, które zlokalizowane jest w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.
Zasadniczy element warunkujący sprawne funkcjonowanie systemu państwowe ratownictwo medyczne stanowią zespoły ratownictwa medycznego. Niezbędne jest zatem podjęcie działań inwestycyjnych w modernizację taboru oraz doposażenie zespołów w sprzęt i aparaturę medyczną. Realizacja działań w tym zakresie pozwoli na podniesienie jakości i konkurencyjności świadczonych usług oraz zapewnienie sprawnego i bezpiecznego transportu pacjentów do podmiotów leczniczych.
Także użytkowane przez wiele lat szpitalne oddziały ratunkowe wymagają modernizacji w zakresie posiadanej infrastruktury, w tym zakupów sprzętu i aparatury medycznej zarówno w celu zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, jak i podniesienia jakości świadczonych usług medycznych. Konieczność systematycznego odnawiania bazy sprzętowej wynika z jednej strony z postępu dokonującego się w medycynie, a z drugiej - z relatywnie szybkiego zużywania się w związku z intensywną eksploatacją. Modernizacja oddziałów wpłynie korzystnie m.in. na dostępność do świadczeń zdrowotnych, poprawi komfort leczenia i usprawni pracę personelu.
Kluczowe znaczenie w procesie opieki nad chorymi w stanie zagrożenia życia lub z niewydolnością wielonarządową ma również infrastruktura oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii medycznej. Kompleksowa modernizacja infrastruktury bloków operacyjnych oraz oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii jest niezbędna celem dostosowania ich do wymagań prawnych, których spełnienie warunkuje ich dalsze funkcjonowanie. Bloki operacyjne i oddziały anestezjologii i intensywnej terapii to istotne obszary działania wieloprofilowych szpitali zabiegowych, a jednocześnie najbardziej kosztochłonne pod względem inwestycyjnym. Przeprowadzone działania przyczynią się do poprawy funkcjonowania placówek, wzrostu dostępności, jakości udzielanych świadczeń medycznych, satysfakcji pacjentów, będą także miały pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury sprzętowej i lokalowej związanej z diagnozowaniem i leczeniem chorób stanowiących w województwie istotny problem zdrowotny (choroby układu krążenia, nowotwory, choroby układu trawiennego, oddechowego).

Termin realizacji: do 12. 2020 r.

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


19.01.2022 23:56
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia