Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

CEL STRATEGICZNY 2.

POPRAWA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI CHORÓB I PROMOCJI ZDROWIA

W ramach promocji zdrowia podejmowane są działania, które umożliwiają ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie. Celem profilaktyki jest zapobieganie chorobom i ich konsekwencjom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka ich wystąpienia oraz podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie lub hamujących chorobę. Szeroko rozumiana promocja zdrowia i profilaktyka chorób prowadzi do ograniczenia niepełnosprawności w populacji, a także zapobiega powstawaniu niekorzystnych wzorców zachowań społecznych. Współcześnie uznaje się, że jedną z dróg prowadzących do celu promocji zdrowia, jakim jest umacnianie zdrowia człowieka, może być doskonalenie jego tzw. „health literacy” czyli „kompetencji zdrowotnych”. Wspomaganie kompetencji zdrowotnych populacji, rozumianych jako m.in. posiadanie wiedzy i umiejętności jak i gdzie poszukiwać informacji dotyczących wpływu różnorodnych czynników na zdrowie, zdolność krytycznego ich oceniania, rozumienia zależności, co daje podstawy do identyfikacji tych determinantów, a w sprzyjającym otoczeniu również do ich modyfikacji - czyli dokonywania właściwych wyborów zdrowotnych, jest niewątpliwie ważnym, choć często pomijanym aspektem profilaktyki zdrowotnej.
Na terenie województwa łódzkiego od wielu lat podejmowane są różnorodne inicjatywy profilaktyczne i promujące zdrowie. Niestety ich skuteczność często jest niezadowalająca. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać w rozproszeniu działań (terytorialnym oraz instytucjonalnym), niewystarczających nakładach finansowych, niskiej świadomości zdrowotnej mieszkańców, nieskutecznych kampaniach informacyjno-edukacyjnych, ale przede wszystkim w braku koordynacji działań w regionie.
Niniejszy cel wskazuje na konieczność intensyfikacji i usprawnienia realizowanych działań, dzięki czemu poprawi się ich efektywność, zwiększy się liczba mieszkańców regionu, którzy z nich korzystają, co w konsekwencji może wpłynąć pozytywnie na świadomość i stan zdrowia populacji województwa, w tym zachorowalność i śmiertelność.
Przy realizacji działań niezmiernie ważnym elementem jest współpraca w tym zakresie pomiędzy różnymi podmiotami funkcjonującymi w obszarze ochrony zdrowia (np. jednostkami samorządu terytorialnego, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego, uczelniami wyższymi, służbami sanitarno-epidemiologicznymi, Narodowym Funduszem Zdrowia, podmiotami leczniczymi oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

 

Cel operacyjny 2.1. Poprawa koordynacji działań i programów z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia

Realizowane programy i działania zdrowotne, zarówno te stanowiące kontynuację z lat ubiegłych, jak również nowe inicjatywy, powinny być ukierunkowane na ważne dla mieszkańców województwa łódzkiego problemy zdrowotne, wyznaczone m.in. obserwowanymi tendencjami demograficzno-epidemiologicznymi, z uwzględnieniem potrzeb lokalnych w tym zakresie oraz kłaść szczególny nacisk na ich aspekt edukacyjny. Grupy, które w szczególny sposób zostaną objęte profilaktyką to populacja wieku rozwojowego (dzieci i młodzież), a także osoby starsze. Aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny oraz dostosowanie do potrzeb regionalnych planowane do realizacji działania powinny być uzgadniane z konsultantami wojewódzkimi w odpowiednich dziedzinach medycznych lub innymi ekspertami, a także przekazywane do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Działania profilaktyczne oraz promujące zdrowie będą realizowane przy pomocy różnorodnych narzędzi i metod oraz wieloma kanałami informacyjnymi. Szczególny nacisk zostanie położony na rozbudowę i udoskonalanie elektronicznych form komunikacji ze społeczeństwem. Treści edukacyjne i informujące o podejmowanych działaniach będą umieszczane w dedykowanych profilaktyce i ochronie zdrowia serwisach internetowych, m.in. zarządzanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.
Termin realizacji: realizacja ciągła od 2014 r.

Cel operacyjny 2.2. Opracowanie „Planu działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla Województwa Łódzkiego”

Realizacja programów zdrowotnych oraz działań profilaktycznych stanowi stały element działalności Samorządu Województwa. W celu usystematyzowania aktywności w tym zakresie opracowany zostanie „Plan działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla Województwa Łódzkiego”, weryfikowany i aktualizowany w zależności od identyfikowanych potrzeb, prognoz epidemiologicznych, w oparciu o dostępne dane. Zadania wynikające z „Planu działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla Województwa Łódzkiego” obejmować będą szeroki wachlarz propozycji profilaktycznych dla mieszkańców regionu w różnym wieku, w tym m.in. badania diagnostyczne, oddziaływania edukacyjne kształtujące prawidłowe zachowania i postawy prozdrowotne wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Realizacja „Planu działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla Województwa Łódzkiego” będzie finansowana między innymi ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. Zapewniony zostanie dominujący udział programów i działań z zakresu profilaktyki chorób oraz promocji zdrowia mających uzasadnienie w zjawiskach epidemiologiczno-demograficznych w ogólnej liczbie programów i działań.
Termin realizacji: do 06. 2015 r.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


19.01.2022 23:03
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia