Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

CEL STRATEGICZNY 1.

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W REGIONIE

Wielość podmiotów tworzących dla placówek leczniczych w regionie znajduje odzwierciedlenie w braku spójnej polityki zdrowotnej. W celu wypracowania zasad współdziałania przedstawicieli różnych instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia w województwie konieczne jest stworzenie platformy umożliwiającej komunikację oraz wymianę doświadczeń i poglądów. Zespoły robocze lub rady powoływane do prac nad kluczowymi kwestiami dotyczącymi opieki zdrowotnej mogą być krokiem w kierunku zintegrowania działań na poziomie regionalnym, a tym samym mogą przyczyniać się do przeciwdziałania ich nadmiernej fragmentaryzacji.

 

Cel operacyjny 1.1. Regionalna Rada Polityki Zdrowotnej jako platforma komunikacji i współpracy

Regionalna Rada Polityki Zdrowotnej została powołana Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego w 2012 roku. Rada jest ciałem o charakterze konsultacyjno-opiniodawczym, której celem jest wspieranie Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie podejmowanych działań dotyczących funkcjonowania, planowania i organizacji polityki zdrowotnej w regionie. W skład Rady, oprócz przedstawicieli Samorządu Województwa Łódzkiego (Zarządu i Sejmiku), wchodzą reprezentanci władz miasta Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, Wojewody Łódzkiego, Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Managerów Opieki Zdrowotnej, Zrzeszenia Szpitali Województwa Łódzkiego, Zrzeszenia Szpitali Powiatowych i Miejskich Województwa Łódzkiego, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Rady Lekarskiej, Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Zgromadzenie przedstawicieli tak wielu instytucji funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia umożliwia profesjonalne i rzetelne opiniowanie dokumentów opracowywanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego oraz buduje platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, co przyczynia się do rozwoju spójnej polityki zdrowotnej regionu.
W celu zacieśnienia współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami ochrony zdrowia w województwie działalność Regionalnej Rady Polityki Zdrowotnej będzie kontynuowana, przyjmując pod swoje obrady kluczowe problemy regionu w obszarze zdrowia.
Termin realizacji: realizacja ciągła od 2014 r.

 

Cel operacyjny 1.2. Współpraca z konsultantami wojewódzkimi

W celu zapewnienia mieszkańcom województwa łódzkiego adekwatnej do ich potrzeb (zarówno w zakresie profilaktyki, jak i diagnostyki oraz leczenia, a zarazem uwzględniającej zasoby kadrowo-infrastrukturalne podmiotów leczniczych) opieki zdrowotnej, konieczna jest ścisła współpraca przedstawicieli organów tworzących oraz decyzyjnych w systemie ochrony zdrowia z konsultantami wojewódzkimi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz nauk mających zastosowanie w medycynie. Konsultanci, obok wiedzy na temat funkcjonowania systemu w praktyce, mogą odnieść się także do kwestii dotyczących rozwoju naukowego poszczególnych gałęzi medycyny i związanym z nim szczególnym zapotrzebowaniem podmiotów leczniczych w naszym województwie.
W ramach współpracy, o której mowa powyżej, przygotowywane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego dokumenty i opracowania (m.in. projekty programów zdrowotnych), celem zapewnienia im jak najwyższej wartości merytorycznej, przekazywane będą do oceny i zaopiniowania konsultantom wojewódzkim. Konsultanci wojewódzcy będą także zapraszani do prac dotyczących kluczowych kwestii organizacyjnych w opiece zdrowotnej regionu.
Termin realizacji: realizacja ciągła od 2014 r.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


20.01.2022 0:31
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia