Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Analiza SWOT

Wybór celów Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został poprzedzony analizą strategiczną przeprowadzoną techniką SWOT. Zidentyfikowano wewnętrzne czynniki tj. mocne i słabe strony systemu ochrony zdrowia w regionie łódzkim oraz czynniki zewnętrzne (szanse i zagrożenia). Tak wykonana analiza pozwoliła ustalić priorytety w polityce zdrowotnej Samorządu Województwa oraz określić kierunki działań do osiągnięcia założonych celów, przy minimalizacji zagrożeń i słabych stron oraz z wykorzystaniem szans i mocnych stron.

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

- podmioty lecznicze dysponujące specjalistyczną bazą diagnostyczną i terapeutyczną (w tym szpitale kliniczne i instytuty);

- wdrażanie innowacyjnych technologii w medycynie (zakup aparatury i sprzętu medycznego);

- podmioty lecznicze posiadające certyfikaty jakości lub akredytację Centrum Monitorowania Jakości;

- zaangażowanie wielu podmiotów w realizację programów profilaktycznych na terenie województwa;

- wyższa uczelnia medyczna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

- dobrze wykształcona kadra medyczna;

- działalność organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- niekorzystna sytuacja demograficzna i epidemiologiczna województwa;

- rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne w związku ze starzeniem się społeczeństwa i wzrostem odsetka osób powyżej 65 roku życia w populacji;

- niewystarczające zasoby kadrowe (m.in. z zakresu medycyny ratunkowej, paliatywnej, geriatrii) oraz łóżkowe (np. opieka długoterminowa, geriatria);

- emigracja specjalistycznych kadr medycznych;

- niezadowalający stan techniczny infrastruktury części podmiotów leczniczych w zakresie budynków oraz aparatury i sprzętu medycznego;

- brak koordynacji działań podmiotów realizujących promocję, edukację zdrowotna i profilaktykę chorób;

- niska świadomość zdrowotna mieszkańców na temat profilaktyki chorób i zachowań prozdrowotnych;

- niska zgłaszalność na profilaktyczne badania populacyjne;

- niewystarczające nakłady na ochronę zdrowia ze środków publicznych;

- brak spójnej polityki zdrowotnej (wielość organów założycielskich dla podmiotów leczniczych);

- niewystarczająca współpraca głównych interesariuszy systemu opieki zdrowotnej;

- długi czas oczekiwania na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych;

- nierówność w dostępie do świadczeń zdrowotnych na terenach wiejskich i miejskich;

SZANSE

ZAGROŻENIA

 - możliwość zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotów leczniczych;

- aktywizacja mieszkańców i innych podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia, w tym organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;

- wdrożenie unijnych standardów opieki zdrowotnej;

- możliwość pozyskania środków z UE na poprawę dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych;

- rozszerzenie oferty świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych;

- wyspecjalizowanie szpitali wojewódzkich w konkretnych zakresach świadczeń;

- nasilenie się negatywnych procesów demograficznych i niekorzystnych tendencji epidemiologicznych;

- pogarszanie się sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców;

- utrzymanie się niskiej świadomości zdrowotnej populacji regionu;

- niewystarczające środki finansowe na inwestycje w podmiotach leczniczych;

- niewystarczające środki na finansowanie świadczeń zdrowotnych;

- rosnąca konkurencja podmiotów leczniczych starających się o środki zewnętrzne;

- pogarszanie się sytuacji finansowej podmiotów leczniczych;


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


25.01.2022 19:08
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia