Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego 2014-2020

Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 została przyjęta uchwałą nr 1249/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 października 2014 r.

Dokument powstał w Departamencie Polityki Zdrowotnej. Jego przygotowanie poprzedzono analizą sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz opisem zasobów ochrony zdrowia w województwie. Dane na ten temat zostały zebrane w opracowaniu pn. „Diagnoza do Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.


Etapy tworzenia Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przedstawia poniższy schemat.

 

Doświadczenia z realizacji założeń poprzedniego dokumentu strategicznego, tj. Programu Wojewódzkiego – Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013 oraz przeprowadzone analizy, pozwoliły na zdefiniowanie realnych oraz najistotniejszych pod względem potrzeb zdrowotnych celów polityki zdrowotnej Województwa Łódzkiego na najbliższe 7 lat.

Celem nadrzędnym nowej Strategii jest „POPRAWA WYBRANYCH MIERNIKÓW STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”.

Najważniejsze wyzwania zdrowotne to zmniejszenie umieralności ogółem oraz z powodu chorób układu krążenia i nowotworów, wydłużenie trwania życia oraz zmniejszenie umieralności niemowląt.

Cel nadrzędny będzie realizowany poprzez działania wynikające z 4 celów strategicznych oraz 13 celów operacyjnych (szczegółowy opis celów Strategii).

Głównym realizatorem założeń określonych w nowym dokumencie strategicznym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów niezbędne jest jednak zaangażowanie w realizację celów innych decydentów systemu ochrony zdrowia w regionie.

Postępy w realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 będą monitorowane co dwa lata zgodnie z przyjętymi miernikami dla celu nadrzędnego oraz dla celów strategicznych (szczegółowy opis mierników realizacji celów Strategii). Pierwsze podsumowanie zostanie opracowane przez Departament Polityki Zdrowotnej w 2016 roku.

 

Pobierz:

STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 (.pdf, 0,99 MB)

DIAGNOZA DO STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 (.pdf, 3.19 MB)


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


25.01.2022 17:21
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia