Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013

Program Wojewódzki - Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013 został przyjęty uchwałą Nr LIII/886/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku jako wiodący dokument kształtujący regionalną politykę zdrowotną i rozwój sektora ochrony zdrowia w podanym okresie. Był to drugi program o charakterze strategicznym, po Programie obowiązującym w latach 2001-2005.

 

Dokument składa się z dwóch części.

  • Część I „Strategii Polityki Zdrowotnej” opisuje priorytetowe cele i zadania w polityce zdrowotnej województwa łódzkiego na lata 2006 -2013. 
  • Część II „Diagnoza do Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013” składa się z sześciu załączników, z których każdy poświęcony został odrębnej tematyce i zawiera szczegółowe analizy statystyczne w odniesieniu do minionych kilku lat. Diagnozą objęto takie elementy jak: stan zdrowia mieszkańców województwa, zasoby placówek ochrony, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, sytuacja finansowa zakładów opieki zdrowotnej oraz zakres dotychczas przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych w szpitalach z terenu województwa. W części diagnostycznej zamieszczono również program potrzeb inwestycyjnych placówek opieki zdrowotnej na lata 2006-2013 określający konkretne zadania i koszty ich realizacji.

Głównym celem „Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013” było Podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców województwa łódzkiego.  Dla jego realizacji wytyczono 5 celów szczegółowych, w ramach których określono 16 zadań (przejdź do opisu celów szczegółowych).

Realizacja Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013, poza pierwszym rokiem obowiązywania, była corocznie monitorowana.  Ostatnie opracowanie na ten temat dotyczy lat 2006-2012. Można w nim znaleźć informacje na temat zachodzących zmian we wskaźnikach stanu zdrowia oraz opieki zdrowotnej w województwie łódzkim oraz podsumowanie z realizacji poszczególnych celów Startegii Polityki Zdrowotnej (więcej informacji na temat monitoringu znajdziesz tutaj).

Pobierz:

PROGRAM WOJEWÓDZKI - STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 (.pdf, 483 KB)

ZAŁĄCZNIK 1 - DIAGNOZA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (.pdf, 850,24 KB)

ZAŁĄCZNIK 2 - ZASOBY OCHRONY ZDROWIA (.pdf, 2,49MB)

ZAŁĄCZNIK 3 - ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH (ICT) W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ (.pdf, 690,28 KB)

ZAŁĄCZNIK 4 - PROGRAM POTRZEB INWESTYCYJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA NA LATA 2006-2013 (.pdf, 436,65KB)

ZAŁĄCZNIK 5 - OGÓLNA SYTUACJA FINANSOWA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM (.pdf, 866,46 KB)

ZAŁACZNIK 6 - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH (.pdf, 2,41 MB)


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


25.01.2022 18:18
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia