Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Dokumenty archiwalne

Dokumenty archiwalne

Program Wojewódzki – Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013 jest drugim tego typu dokumentem strategicznym opracowanym przez Samorząd Województwa Łódzkiego w celu określenia priorytetowych celów i kierunków polityki zdrowotnej w regionie łódzkim w kolejnych latach. 

Podstawą prawną opracowania Strategii są zapisy art. 11 ust. 3 i art. 18 pkt 2 ustawy o samorządzie Województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku (t.j. z 2001 roku, Dz. U., Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Prace nad Strategią Polityki Zdrowotnej trwały blisko rok i wymagały, dla określenia właściwych kierunków działań, przeprowadzenia wszechstronnej i szczegółowej diagnozy aktualnej sytuacji demograficznej i epidemiologicznej Województwa, stanu zasobów placówek ochrony zdrowia i ich kondycji finansowej oraz oceny zmian zachodzących w ostatnich latach w obszarze ochrony zdrowia w Województwie.

Strategia Polityki Zdrowotnej określa cele i kierunki polityki zdrowotnej w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, lecznictwie zamkniętym, promocji zdrowia i profilaktyce oraz wskazuje propozycje rozwiązań określonych problemów i kwestie wymagające naprawy bądź uregulowania w perspektywie kilku najbliższych lat.

Jako główny cel strategiczny Strategii Polityki Zdrowotnej wskazano podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez realizację takich celów szczegółowych jak: poprawa jakości usług medycznych, poprawa dostępu do usług medycznych, poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego, promocja zdrowia i zapobieganie chorobom, poprawa funkcjonowania systemu informacji i wiedzy w ochronie zdrowia. Realizacja tych zamierzeń opiera się na wdrożeniu konkretnych działań zaplanowanych na lata 2006-2013.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.02.2021 2:25
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia