Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Plan monitorowania jakości w podmiotach leczniczych

Poprawa jakości usług zdrowotnych to jeden z celów strategicznych „Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Osiągnięcie tego celu wymaga monitorowania poziomu usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz zaangażowania w problematykę jakości. Dlatego, zgodnie z zapisami Strategii, Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego opracował „Plan monitorowania poziomu jakości w podmiotach, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa łódzkiego”.

Plan zakłada systematyczne przeprowadzanie badania ankietowego na temat jakości w wojewódzkich jednostkach opieki zdrowotnej.

W ramach pilotażu pierwsze ankiety zostały wysłane do podmiotów w sierpniu br. Kwestionariusz ankiety zawierał 41 pytań zamkniętych i otwartych dotyczących różnych aspektów jakości. Analizą objęto m.in. standardy zewnętrznej oceny jakości wdrożone w podległych jednostkach (system zarządzania jakością wg norm ISO, akredytacja Ministerstwa Zdrowia), wyniki badań satysfakcji pacjentów, monitorowane w placówkach zdarzenia niepożądane i zakażenia wewnątrzszpitalne, czy liczbę postępowań sądowych z tytułu błędów medycznych oraz przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, w których podmioty były stroną. W ankiecie uwzględniono również pytania o personel medyczny oraz infrastrukturę podmiotów leczniczych, jako kluczowe elementy wpływające na jakość świadczonych usług.

Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego stanowią podstawę do określenia właściwego kierunku działań mających na celu poprawę jakości w podmiotach, dla których Samorząd Województwa Łódzkiego jest organem tworzącym.

Plan monitorowania jakości jest dostępny tutaj. Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją na ten temat.


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


27.02.2021 1:33
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia