Strategia Zdrowia Łódzkie - Serwis Strategii Polityki Zdrowotnej

Aktualizacja Planu Działań Profilaktycznych

W 2015 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził „Plan działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla województwa łódzkiego”. Dokument opracowany został w ramach realizacji celu strategicznego 2 pn.: „Poprawa skuteczności działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia”, określonego w dokumencie pn.: „Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Po upływnie dwóch lat Plan zaktualizowano i określono w nim cztery działania dla Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie profilaktyki:

  • Działanie 1. Realizacja programów polityki zdrowotnej w oparciu o ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (źródło finansowania - budżet województwa łódzkiego).
  • Działanie 2. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym i rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (źródło finansowania - budżet województwa łódzkiego).
  • Działanie 3. Opracowanie Regionalnych programów polityki zdrowotnej (RPZ) finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (źródło finansowania: współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
  • Działanie 4. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (źródło finansowania - budżet województwa łódzkiego).

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Planem!

 


Strona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nasze serwisy

Copyright © 2013
Województwo Łódzkie


20.01.2022 0:17
Strategia eZdrowia Łódzkie - Serwis strategii eZdrowia